Frankfurt a/d Main
Duitsland
Peterskirchhof 'Gekwetste Liefde' Aids Memorial Frankfurt sinds 1 December 1994
zonder namen
Aids Gedenkstätte "Verletzte Liebe"
Aids Memorial "Wounded Love"
Photo © kordar Panoramio

8 November 2009
Dariusz, Frankfurt am Main