Frankfurt a/d Main
Duitsland
Peterskirchhof 'Gekwetste Liefde' Aids Memorial Frankfurt sinds 1 December 1994
zonder namen
AIDS Memorial, Frankfurt © Photo Pearsonsworld

1 Juli 2011
Dave Pearson, Frankfurt am Main