Frankfurt a/d Main
Duitsland
Peterskirchhof 'Gekwetste Liefde' Aids Memorial Frankfurt sinds 1 December 1994
zonder namen
AIDS Memorial Verletzte Liebe - a l´amour blesse
St. Peters Churchyard, Frankfurt - Germany. Photo © S. Ruehlow flickr

1 September 2010
S. Ruehlow, Frankfurt am Main